سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Calculation of critical conditions for the filtration combustion model

ناشر : Samara University

DOI کد :

10.18287/1613-0073-2017-1904-151-157

سال انتشار : 2017

نویسنده : Olga Vidilina, , Elena Shchepakina

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.18287/1613-0073-2017-1904-151-157},
  url = {http://dx.doi.org/10.18287/1613-0073-2017-1904-151-157},
  year = 2017,
  publisher = {Samara University},
  pages = {},
  author = {Olga Vidilina, , Elena Shchepakina},
  title = {Calculation of critical conditions for the filtration combustion model}
}
TY - DATA
DO - 10.18287/1613-0073-2017-1904-151-157
UR - http://dx.doi.org/10.18287/1613-0073-2017-1904-151-157
TI - Calculation of critical conditions for the filtration combustion model
PY - 2017
PB - Samara University
SP - 
AU -Olga Vidilina, , Elena Shchepakina
Olga Vidilina, , Elena Shchepakina, T. (2017). Calculation of critical conditions for the filtration combustion model. doi:10.18287/1613-0073-2017-1904-151-157
“Calculation of critical conditions for the filtration combustion model.” (2017) - Author: Olga Vidilina, , Elena Shchepakina