سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Compact maglev motor with full DOF active control for miniaturized rotary blood pumps

ناشر : IEEE

DOI کد :

10.23919/ldia.2017.8097234

سال انتشار : 2017

نویسنده : M. Osa, T. Masuzawa, R. Orihara, E. Tatsumi

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.23919/ldia.2017.8097234},
  url = {http://dx.doi.org/10.23919/ldia.2017.8097234},
  year = 2017,
  publisher = {IEEE},
  pages = {},
  author = {M. Osa, T. Masuzawa, R. Orihara, E. Tatsumi},
  title = {Compact maglev motor with full DOF active control for miniaturized rotary blood pumps}
}
TY - DATA
DO - 10.23919/ldia.2017.8097234
UR - http://dx.doi.org/10.23919/ldia.2017.8097234
TI - Compact maglev motor with full DOF active control for miniaturized rotary blood pumps
PY - 2017
PB - IEEE
SP - 
AU -M. Osa, T. Masuzawa, R. Orihara, E. Tatsumi
M. Osa, T. Masuzawa, R. Orihara, E. Tatsumi, T. (2017). Compact maglev motor with full DOF active control for miniaturized rotary blood pumps. doi:10.23919/ldia.2017.8097234
“Compact maglev motor with full DOF active control for miniaturized rotary blood pumps.” (2017) - Author: M. Osa, T. Masuzawa, R. Orihara, E. Tatsumi