سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Nanoliposome Encapsulation with Donkey Milk Bioactive Proteins and Its Possible Application in Dermatology and Cosmetics

ISSN کد : 2217-2521

ناشر : Walter de Gruyter GmbH

DOI کد :

10.1515/afmnai-2017-0021

سال انتشار : 2017

نویسنده : Hristina Kocić, Milica Stanković, Ivana Arsić

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1515/afmnai-2017-0021},
  url = {http://dx.doi.org/10.1515/afmnai-2017-0021},
  year = 2017,
  publisher = {Walter de Gruyter GmbH},
  pages = {},
  author = {Hristina Kocić, Milica Stanković, Ivana Arsić},
  title = {Nanoliposome Encapsulation with Donkey Milk Bioactive Proteins and Its Possible Application in Dermatology and Cosmetics}
}
TY - DATA
DO - 10.1515/afmnai-2017-0021
UR - http://dx.doi.org/10.1515/afmnai-2017-0021
TI - Nanoliposome Encapsulation with Donkey Milk Bioactive Proteins and Its Possible Application in Dermatology and Cosmetics
PY - 2017
PB - Walter de Gruyter GmbH
SP - 
AU -Hristina Kocić, Milica Stanković, Ivana Arsić
Hristina Kocić, Milica Stanković, Ivana Arsić, T. (2017). Nanoliposome Encapsulation with Donkey Milk Bioactive Proteins and Its Possible Application in Dermatology and Cosmetics. doi:10.1515/afmnai-2017-0021
“Nanoliposome Encapsulation with Donkey Milk Bioactive Proteins and Its Possible Application in Dermatology and Cosmetics.” (2017) - Author: Hristina Kocić, Milica Stanković, Ivana Arsić