سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Bullous Exudative Retinal Detachment after Retinal Pattern Scan Laser Photocoagulation in Diabetic Retinopathy

ISSN کد : 1663-2699

ناشر : S. Karger AG

DOI کد :

10.1159/000480723

صفحه : 475-481

سال انتشار : 2017

نویسنده : Shohei Nishikawa, Hiroshi Kunikata, Naoko Aizawa, Toru Nakazawa

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1159/000480723},
  url = {http://dx.doi.org/10.1159/000480723},
  year = 2017,
  publisher = {S. Karger AG},
  pages = {10.1159/000480723},
  author = {Shohei Nishikawa, Hiroshi Kunikata, Naoko Aizawa, Toru Nakazawa},
  title = {Bullous Exudative Retinal Detachment after Retinal Pattern Scan Laser Photocoagulation in Diabetic Retinopathy}
}
TY - DATA
DO - 10.1159/000480723
UR - http://dx.doi.org/10.1159/000480723
TI - Bullous Exudative Retinal Detachment after Retinal Pattern Scan Laser Photocoagulation in Diabetic Retinopathy
PY - 2017
PB - S. Karger AG
SP - 10.1159/000480723
AU -Shohei Nishikawa, Hiroshi Kunikata, Naoko Aizawa, Toru Nakazawa
Shohei Nishikawa, Hiroshi Kunikata, Naoko Aizawa, Toru Nakazawa, T. (2017). Bullous Exudative Retinal Detachment after Retinal Pattern Scan Laser Photocoagulation in Diabetic Retinopathy. doi:10.1159/000480723
“Bullous Exudative Retinal Detachment after Retinal Pattern Scan Laser Photocoagulation in Diabetic Retinopathy.” (2017) - Author: Shohei Nishikawa, Hiroshi Kunikata, Naoko Aizawa, Toru Nakazawa, Page: 475-481