سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Introduction

ناشر : Elsevier

DOI کد :

10.1016/b978-0-7020-6659-7.09993-3

صفحه : xv

سال انتشار : 2017

نویسنده : Tuulia Luomala, Mika Pihlman

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1016/b978-0-7020-6659-7.09993-3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-7020-6659-7.09993-3},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier},
  pages = {10.1016/b978-0-7020-6659-7.09993-3},
  author = {Tuulia Luomala, Mika Pihlman},
  title = {Introduction}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/b978-0-7020-6659-7.09993-3
UR - http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-7020-6659-7.09993-3
TI - Introduction
PY - 2017
PB - Elsevier
SP - 10.1016/b978-0-7020-6659-7.09993-3
AU -Tuulia Luomala, Mika Pihlman
Tuulia Luomala, Mika Pihlman, T. (2017). Introduction. doi:10.1016/b978-0-7020-6659-7.09993-3
“Introduction.” (2017) - Author: Tuulia Luomala, Mika Pihlman, Page: xv