سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The combined and individual impact of diabetes and smoking on key subgingival periodontal pathogens in patients with chronic periodontitis

ISSN کد : 0022-3484

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1111/jre.12516

سال انتشار : 2017

نویسنده : C. R. Joaquim, T. S. Miranda, L. M. Marins, H. D. P. Silva, M. Feres, L. C. Figueiredo, P. M. Duarte

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1111/jre.12516},
  url = {http://dx.doi.org/10.1111/jre.12516},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {C. R. Joaquim, T. S. Miranda, L. M. Marins, H. D. P. Silva, M. Feres, L. C. Figueiredo, P. M. Duarte},
  title = {The combined and individual impact of diabetes and smoking on key subgingival periodontal pathogens in patients with chronic periodontitis}
}
TY - DATA
DO - 10.1111/jre.12516
UR - http://dx.doi.org/10.1111/jre.12516
TI - The combined and individual impact of diabetes and smoking on key subgingival periodontal pathogens in patients with chronic periodontitis
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -C. R. Joaquim, T. S. Miranda, L. M. Marins, H. D. P. Silva, M. Feres, L. C. Figueiredo, P. M. Duarte
C. R. Joaquim, T. S. Miranda, L. M. Marins, H. D. P. Silva, M. Feres, L. C. Figueiredo, P. M. Duarte, T. (2017). The combined and individual impact of diabetes and smoking on key subgingival periodontal pathogens in patients with chronic periodontitis. doi:10.1111/jre.12516
“The combined and individual impact of diabetes and smoking on key subgingival periodontal pathogens in patients with chronic periodontitis.” (2017) - Author: C. R. Joaquim, T. S. Miranda, L. M. Marins, H. D. P. Silva, M. Feres, L. C. Figueiredo, P. M. Duarte