سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Self-assessment questionnaire for cartilage-conduction hearing aid

ISSN کد : 0303-8106, 1883-7301

ناشر : Japan Audiological Society

DOI کد :

10.4295/audiology.60.168

صفحه : 168-176

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ryota Shimokura, Hiroshi Hosoi, Tadashi Nishimura, Osamu Saito, Tadashi Kitahara

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.4295/audiology.60.168},
  url = {http://dx.doi.org/10.4295/audiology.60.168},
  year = 2017,
  publisher = {Japan Audiological Society},
  pages = {10.4295/audiology.60.168},
  author = {Ryota Shimokura, Hiroshi Hosoi, Tadashi Nishimura, Osamu Saito, Tadashi Kitahara},
  title = {Self-assessment questionnaire for cartilage-conduction hearing aid}
}
TY - DATA
DO - 10.4295/audiology.60.168
UR - http://dx.doi.org/10.4295/audiology.60.168
TI - Self-assessment questionnaire for cartilage-conduction hearing aid
PY - 2017
PB - Japan Audiological Society
SP - 10.4295/audiology.60.168
AU -Ryota Shimokura, Hiroshi Hosoi, Tadashi Nishimura, Osamu Saito, Tadashi Kitahara
Ryota Shimokura, Hiroshi Hosoi, Tadashi Nishimura, Osamu Saito, Tadashi Kitahara, T. (2017). Self-assessment questionnaire for cartilage-conduction hearing aid. doi:10.4295/audiology.60.168
“Self-assessment questionnaire for cartilage-conduction hearing aid.” (2017) - Author: Ryota Shimokura, Hiroshi Hosoi, Tadashi Nishimura, Osamu Saito, Tadashi Kitahara, Page: 168-176