سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Periodontal inflamed surface area and periodontal case definition classification

ISSN کد : 0001-6357, 1502-3850

ناشر : Informa UK Limited

DOI کد :

10.1080/00016357.2017.1401659

صفحه : 1-4

سال انتشار : 2017

نویسنده : Yago Leira, Pablo Martín-Lancharro, Juan Blanco

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1080/00016357.2017.1401659},
  url = {http://dx.doi.org/10.1080/00016357.2017.1401659},
  year = 2017,
  publisher = {Informa UK Limited},
  pages = {10.1080/00016357.2017.1401659},
  author = {Yago Leira, Pablo Martín-Lancharro, Juan Blanco},
  title = {Periodontal inflamed surface area and periodontal case definition classification}
}
TY - DATA
DO - 10.1080/00016357.2017.1401659
UR - http://dx.doi.org/10.1080/00016357.2017.1401659
TI - Periodontal inflamed surface area and periodontal case definition classification
PY - 2017
PB - Informa UK Limited
SP - 10.1080/00016357.2017.1401659
AU -Yago Leira, Pablo Martín-Lancharro, Juan Blanco
Yago Leira, Pablo Martín-Lancharro, Juan Blanco, T. (2017). Periodontal inflamed surface area and periodontal case definition classification. doi:10.1080/00016357.2017.1401659
“Periodontal inflamed surface area and periodontal case definition classification.” (2017) - Author: Yago Leira, Pablo Martín-Lancharro, Juan Blanco, Page: 1-4