سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Translocations as Predictive Biomarkers in Lung Cancer

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_12

صفحه : 159-171

سال انتشار : 2017

نویسنده : Navin R. Mahadevan, Lynette M. Sholl

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_12},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_12},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_12},
  author = {Navin R. Mahadevan, Lynette M. Sholl},
  title = {Translocations as Predictive Biomarkers in Lung Cancer}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_12
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_12
TI - Translocations as Predictive Biomarkers in Lung Cancer
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_12
AU -Navin R. Mahadevan, Lynette M. Sholl
Navin R. Mahadevan, Lynette M. Sholl, T. (2017). Translocations as Predictive Biomarkers in Lung Cancer. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_12
“Translocations as Predictive Biomarkers in Lung Cancer.” (2017) - Author: Navin R. Mahadevan, Lynette M. Sholl, Page: 159-171