سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Next-Generation and Third-Generation Sequencing of Lung Cancer Biomarkers

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_10

صفحه : 131-143

سال انتشار : 2017

نویسنده : Bryce Portier

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_10},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_10},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_10},
  author = {Bryce Portier},
  title = {Next-Generation and Third-Generation Sequencing of Lung Cancer Biomarkers}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_10
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_10
TI - Next-Generation and Third-Generation Sequencing of Lung Cancer Biomarkers
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_10
AU -Bryce Portier
Bryce Portier, T. (2017). Next-Generation and Third-Generation Sequencing of Lung Cancer Biomarkers. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_10
“Next-Generation and Third-Generation Sequencing of Lung Cancer Biomarkers.” (2017) - Author: Bryce Portier, Page: 131-143