سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : The Molecular Pathology of Lung Cancer: Pre-analytic Considerations

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_6

صفحه : 79-92

سال انتشار : 2017

نویسنده : Lauren Ritterhouse, Lynette M. Sholl

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_6},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_6},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_6},
  author = {Lauren Ritterhouse, Lynette M. Sholl},
  title = {The Molecular Pathology of Lung Cancer: Pre-analytic Considerations}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_6
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_6
TI - The Molecular Pathology of Lung Cancer: Pre-analytic Considerations
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_6
AU -Lauren Ritterhouse, Lynette M. Sholl
Lauren Ritterhouse, Lynette M. Sholl, T. (2017). The Molecular Pathology of Lung Cancer: Pre-analytic Considerations. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_6
“The Molecular Pathology of Lung Cancer: Pre-analytic Considerations.” (2017) - Author: Lauren Ritterhouse, Lynette M. Sholl, Page: 79-92