سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Biology of Lung Cancer Metastases

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_16

صفحه : 199-211

سال انتشار : 2017

نویسنده : Lucian R. Chirieac

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_16},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_16},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_16},
  author = {Lucian R. Chirieac},
  title = {Biology of Lung Cancer Metastases}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_16
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_16
TI - Biology of Lung Cancer Metastases
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_16
AU -Lucian R. Chirieac
Lucian R. Chirieac, T. (2017). Biology of Lung Cancer Metastases. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_16
“Biology of Lung Cancer Metastases.” (2017) - Author: Lucian R. Chirieac, Page: 199-211