سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of Secondary Female Hypogonadism

ISSN کد : 2510-1927, 2510-1935

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-38681-2_9-1

صفحه : 1-41

سال انتشار : 2017

نویسنده : Athanasios Antoniou-Tsigkos, Djuro Macut, George Mastorakos

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-38681-2_9-1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-38681-2_9-1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-38681-2_9-1},
  author = {Athanasios Antoniou-Tsigkos, Djuro Macut, George Mastorakos},
  title = {Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of Secondary Female Hypogonadism}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-38681-2_9-1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-38681-2_9-1
TI - Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of Secondary Female Hypogonadism
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-38681-2_9-1
AU -Athanasios Antoniou-Tsigkos, Djuro Macut, George Mastorakos
Athanasios Antoniou-Tsigkos, Djuro Macut, George Mastorakos, T. (2017). Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of Secondary Female Hypogonadism. doi:10.1007/978-3-319-38681-2_9-1
“Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of Secondary Female Hypogonadism.” (2017) - Author: Athanasios Antoniou-Tsigkos, Djuro Macut, George Mastorakos, Page: 1-41