سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Front Matter

ناشر : Elsevier

DOI کد :

10.1016/b978-0-7020-6659-7.09991-x

صفحه : i-iii

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1016/b978-0-7020-6659-7.09991-x},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-7020-6659-7.09991-x},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier},
  pages = {10.1016/b978-0-7020-6659-7.09991-x},
  author = {},
  title = {Front Matter}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/b978-0-7020-6659-7.09991-x
UR - http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-7020-6659-7.09991-x
TI - Front Matter
PY - 2017
PB - Elsevier
SP - 10.1016/b978-0-7020-6659-7.09991-x
AU -
, T. (2017). Front Matter. doi:10.1016/b978-0-7020-6659-7.09991-x
“Front Matter.” (2017), Page: i-iii