سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : 10-Hydroxy-2-Decenoic Acid in Royal Jelly Extract Induced Both Filaggrin and Amino Acid in a Cultured Human Three-Dimensional Epidermis Model

ISSN کد : 2079-9284

ناشر : MDPI AG

DOI کد :

10.3390/cosmetics4040048

صفحه : 48

سال انتشار : 2017

نویسنده : Lihao Gu, Haifeng Zeng, Kazuhisa Maeda

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.3390/cosmetics4040048},
  url = {http://dx.doi.org/10.3390/cosmetics4040048},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI AG},
  pages = {10.3390/cosmetics4040048},
  author = {Lihao Gu, Haifeng Zeng, Kazuhisa Maeda},
  title = {10-Hydroxy-2-Decenoic Acid in Royal Jelly Extract Induced Both Filaggrin and Amino Acid in a Cultured Human Three-Dimensional Epidermis Model}
}
TY - DATA
DO - 10.3390/cosmetics4040048
UR - http://dx.doi.org/10.3390/cosmetics4040048
TI - 10-Hydroxy-2-Decenoic Acid in Royal Jelly Extract Induced Both Filaggrin and Amino Acid in a Cultured Human Three-Dimensional Epidermis Model
PY - 2017
PB - MDPI AG
SP - 10.3390/cosmetics4040048
AU -Lihao Gu, Haifeng Zeng, Kazuhisa Maeda
Lihao Gu, Haifeng Zeng, Kazuhisa Maeda, T. (2017). 10-Hydroxy-2-Decenoic Acid in Royal Jelly Extract Induced Both Filaggrin and Amino Acid in a Cultured Human Three-Dimensional Epidermis Model. doi:10.3390/cosmetics4040048
“10-Hydroxy-2-Decenoic Acid in Royal Jelly Extract Induced Both Filaggrin and Amino Acid in a Cultured Human Three-Dimensional Epidermis Model.” (2017) - Author: Lihao Gu, Haifeng Zeng, Kazuhisa Maeda, Page: 48