سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : New Method of Measurement of Epidermal Turnover in Humans

ISSN کد : 2079-9284

ناشر : MDPI AG

DOI کد :

10.3390/cosmetics4040047

صفحه : 47

سال انتشار : 2017

نویسنده : Kazuhisa Maeda

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.3390/cosmetics4040047},
  url = {http://dx.doi.org/10.3390/cosmetics4040047},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI AG},
  pages = {10.3390/cosmetics4040047},
  author = {Kazuhisa Maeda},
  title = {New Method of Measurement of Epidermal Turnover in Humans}
}
TY - DATA
DO - 10.3390/cosmetics4040047
UR - http://dx.doi.org/10.3390/cosmetics4040047
TI - New Method of Measurement of Epidermal Turnover in Humans
PY - 2017
PB - MDPI AG
SP - 10.3390/cosmetics4040047
AU -Kazuhisa Maeda
Kazuhisa Maeda, T. (2017). New Method of Measurement of Epidermal Turnover in Humans. doi:10.3390/cosmetics4040047
“New Method of Measurement of Epidermal Turnover in Humans.” (2017) - Author: Kazuhisa Maeda, Page: 47