سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : 185 Withdrawn

ISSN کد : 0196-0644

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.annemergmed.2017.07.212

صفحه : S75

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.annemergmed.2017.07.212},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2017.07.212},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/j.annemergmed.2017.07.212},
  author = {},
  title = {185 Withdrawn}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.annemergmed.2017.07.212
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2017.07.212
TI - 185 Withdrawn
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/j.annemergmed.2017.07.212
AU -
, T. (2017). 185 Withdrawn. doi:10.1016/j.annemergmed.2017.07.212
“185 Withdrawn.” (2017), Page: S75