سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Removal of Oral Biofilm on an Implant Fixture by a Cavitating Jet

ISSN کد : 1056-6163

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/id.0000000000000681

صفحه : 1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Junki Yamada, Takashi Takiguchi, Akihiro Saito, Hibiki Odanaka, Hitoshi Soyama, Matsuo Yamamoto

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/id.0000000000000681},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/id.0000000000000681},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/id.0000000000000681},
  author = {Junki Yamada, Takashi Takiguchi, Akihiro Saito, Hibiki Odanaka, Hitoshi Soyama, Matsuo Yamamoto},
  title = {Removal of Oral Biofilm on an Implant Fixture by a Cavitating Jet}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/id.0000000000000681
UR - http://dx.doi.org/10.1097/id.0000000000000681
TI - Removal of Oral Biofilm on an Implant Fixture by a Cavitating Jet
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/id.0000000000000681
AU -Junki Yamada, Takashi Takiguchi, Akihiro Saito, Hibiki Odanaka, Hitoshi Soyama, Matsuo Yamamoto
Junki Yamada, Takashi Takiguchi, Akihiro Saito, Hibiki Odanaka, Hitoshi Soyama, Matsuo Yamamoto, T. (2017). Removal of Oral Biofilm on an Implant Fixture by a Cavitating Jet. doi:10.1097/id.0000000000000681
“Removal of Oral Biofilm on an Implant Fixture by a Cavitating Jet.” (2017) - Author: Junki Yamada, Takashi Takiguchi, Akihiro Saito, Hibiki Odanaka, Hitoshi Soyama, Matsuo Yamamoto, Page: 1