سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Effect of Simplifying Drilling Technique on Heat Generation During Osteotomy Preparation for Dental Implant

ISSN کد : 1056-6163

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/id.0000000000000692

صفحه : 1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Khalid E. El-Kholey, Saravanan Ramasamy, Sheetal Kumar R, Aamna Elkomy

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/id.0000000000000692},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/id.0000000000000692},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/id.0000000000000692},
  author = {Khalid E. El-Kholey, Saravanan Ramasamy, Sheetal Kumar R, Aamna Elkomy},
  title = {Effect of Simplifying Drilling Technique on Heat Generation During Osteotomy Preparation for Dental Implant}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/id.0000000000000692
UR - http://dx.doi.org/10.1097/id.0000000000000692
TI - Effect of Simplifying Drilling Technique on Heat Generation During Osteotomy Preparation for Dental Implant
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/id.0000000000000692
AU -Khalid E. El-Kholey, Saravanan Ramasamy, Sheetal Kumar R, Aamna Elkomy
Khalid E. El-Kholey, Saravanan Ramasamy, Sheetal Kumar R, Aamna Elkomy, T. (2017). Effect of Simplifying Drilling Technique on Heat Generation During Osteotomy Preparation for Dental Implant. doi:10.1097/id.0000000000000692
“Effect of Simplifying Drilling Technique on Heat Generation During Osteotomy Preparation for Dental Implant.” (2017) - Author: Khalid E. El-Kholey, Saravanan Ramasamy, Sheetal Kumar R, Aamna Elkomy, Page: 1