سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : In Vitro Somatic Embryos Multiplication of Eurycoma longifolia Jack using Temporary Immersion System RITA®

ISSN کد : 0126-6039

ناشر : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM Press)

DOI کد :

10.17576/jsm-2017-4606-08

صفحه : 897-902

سال انتشار : 2017

نویسنده : Noor Madihah Mohd, Hafsah Ja'afar, Dhiya Dalila Zawawi, Nadiawati Alias

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.17576/jsm-2017-4606-08},
  url = {http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2017-4606-08},
  year = 2017,
  publisher = {Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM Press)},
  pages = {10.17576/jsm-2017-4606-08},
  author = {Noor Madihah Mohd, Hafsah Ja'afar, Dhiya Dalila Zawawi, Nadiawati Alias},
  title = {In Vitro Somatic Embryos Multiplication of Eurycoma longifolia Jack using Temporary Immersion System RITA®}
}
TY - DATA
DO - 10.17576/jsm-2017-4606-08
UR - http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2017-4606-08
TI - In Vitro Somatic Embryos Multiplication of Eurycoma longifolia Jack using Temporary Immersion System RITA®
PY - 2017
PB - Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM Press)
SP - 10.17576/jsm-2017-4606-08
AU -Noor Madihah Mohd, Hafsah Ja'afar, Dhiya Dalila Zawawi, Nadiawati Alias
Noor Madihah Mohd, Hafsah Ja'afar, Dhiya Dalila Zawawi, Nadiawati Alias, T. (2017). In Vitro Somatic Embryos Multiplication of Eurycoma longifolia Jack using Temporary Immersion System RITA®. doi:10.17576/jsm-2017-4606-08
“In Vitro Somatic Embryos Multiplication of Eurycoma longifolia Jack using Temporary Immersion System RITA®.” (2017) - Author: Noor Madihah Mohd, Hafsah Ja'afar, Dhiya Dalila Zawawi, Nadiawati Alias, Page: 897-902