سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Coronary periarteritis associated with multivessel coronary artery disease

ISSN کد : 0954-6928

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/mca.0000000000000585

صفحه : 1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Kazushi Sakane, Ryoto Hourai, Masahiro Daimon, Koichi Sohmiya, Hiroko Kuwabara, Takahiro Katsumata, Michishige Ozeki, Yoshinobu Hirose, Nobukazu Ishizaka

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/mca.0000000000000585},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/mca.0000000000000585},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/mca.0000000000000585},
  author = {Kazushi Sakane, Ryoto Hourai, Masahiro Daimon, Koichi Sohmiya, Hiroko Kuwabara, Takahiro Katsumata, Michishige Ozeki, Yoshinobu Hirose, Nobukazu Ishizaka},
  title = {Coronary periarteritis associated with multivessel coronary artery disease}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/mca.0000000000000585
UR - http://dx.doi.org/10.1097/mca.0000000000000585
TI - Coronary periarteritis associated with multivessel coronary artery disease
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/mca.0000000000000585
AU -Kazushi Sakane, Ryoto Hourai, Masahiro Daimon, Koichi Sohmiya, Hiroko Kuwabara, Takahiro Katsumata, Michishige Ozeki, Yoshinobu Hirose, Nobukazu Ishizaka
Kazushi Sakane, Ryoto Hourai, Masahiro Daimon, Koichi Sohmiya, Hiroko Kuwabara, Takahiro Katsumata, Michishige Ozeki, Yoshinobu Hirose, Nobukazu Ishizaka, T. (2017). Coronary periarteritis associated with multivessel coronary artery disease. doi:10.1097/mca.0000000000000585
“Coronary periarteritis associated with multivessel coronary artery disease.” (2017) - Author: Kazushi Sakane, Ryoto Hourai, Masahiro Daimon, Koichi Sohmiya, Hiroko Kuwabara, Takahiro Katsumata, Michishige Ozeki, Yoshinobu Hirose, Nobukazu Ishizaka, Page: 1