سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Treatment of Hypertension in Light of the New Guidelines: Pharmacologic Approaches Using Combination Therapies

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-56827-0_18

صفحه : 283-306

سال انتشار : 2017

نویسنده : Liviu Segall

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-56827-0_18},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_18},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-56827-0_18},
  author = {Liviu Segall},
  title = {Treatment of Hypertension in Light of the New Guidelines: Pharmacologic Approaches Using Combination Therapies}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-56827-0_18
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_18
TI - Treatment of Hypertension in Light of the New Guidelines: Pharmacologic Approaches Using Combination Therapies
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-56827-0_18
AU -Liviu Segall
Liviu Segall, T. (2017). Treatment of Hypertension in Light of the New Guidelines: Pharmacologic Approaches Using Combination Therapies. doi:10.1007/978-3-319-56827-0_18
“Treatment of Hypertension in Light of the New Guidelines: Pharmacologic Approaches Using Combination Therapies.” (2017) - Author: Liviu Segall, Page: 283-306