سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Smith predictor for slug control with large valve stroke time

ISSN کد : 1570-7946

ناشر : Elsevier

DOI کد :

10.1016/b978-0-444-63965-3.50257-9

صفحه : 1531-1536

سال انتشار : 2017

نویسنده : Henry Tandoh, Yi Cao, Adeola Awoyomi

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1016/b978-0-444-63965-3.50257-9},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-63965-3.50257-9},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier},
  pages = {10.1016/b978-0-444-63965-3.50257-9},
  author = {Henry Tandoh, Yi Cao, Adeola Awoyomi},
  title = {Smith predictor for slug control with large valve stroke time}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/b978-0-444-63965-3.50257-9
UR - http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-63965-3.50257-9
TI - Smith predictor for slug control with large valve stroke time
PY - 2017
PB - Elsevier
SP - 10.1016/b978-0-444-63965-3.50257-9
AU -Henry Tandoh, Yi Cao, Adeola Awoyomi
Henry Tandoh, Yi Cao, Adeola Awoyomi, T. (2017). Smith predictor for slug control with large valve stroke time. doi:10.1016/b978-0-444-63965-3.50257-9
“Smith predictor for slug control with large valve stroke time.” (2017) - Author: Henry Tandoh, Yi Cao, Adeola Awoyomi, Page: 1531-1536