سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The trauma factor: Examining the relationships among different types of trauma, dissociation, and psychopathology

ISSN کد : 1529-9732, 1529-9740

ناشر : Informa UK Limited

DOI کد :

10.1080/15299732.2017.1402400

سال انتشار : 2017

نویسنده : Adriano Schimmenti

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1080/15299732.2017.1402400},
  url = {http://dx.doi.org/10.1080/15299732.2017.1402400},
  year = 2017,
  publisher = {Informa UK Limited},
  pages = {},
  author = {Adriano Schimmenti},
  title = {The trauma factor: Examining the relationships among different types of trauma, dissociation, and psychopathology}
}
TY - DATA
DO - 10.1080/15299732.2017.1402400
UR - http://dx.doi.org/10.1080/15299732.2017.1402400
TI - The trauma factor: Examining the relationships among different types of trauma, dissociation, and psychopathology
PY - 2017
PB - Informa UK Limited
SP - 
AU -Adriano Schimmenti
Adriano Schimmenti, T. (2017). The trauma factor: Examining the relationships among different types of trauma, dissociation, and psychopathology. doi:10.1080/15299732.2017.1402400
“The trauma factor: Examining the relationships among different types of trauma, dissociation, and psychopathology.” (2017) - Author: Adriano Schimmenti