سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Preface

ISSN کد : 2352-3212

ناشر : Bentham Science Publishers Ltd.

DOI کد :

10.2174/9781681084879117040001

صفحه : i-i

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.2174/9781681084879117040001},
  url = {http://dx.doi.org/10.2174/9781681084879117040001},
  year = 2017,
  publisher = {Bentham Science Publishers Ltd.},
  pages = {10.2174/9781681084879117040001},
  author = {},
  title = {Preface}
}
TY - DATA
DO - 10.2174/9781681084879117040001
UR - http://dx.doi.org/10.2174/9781681084879117040001
TI - Preface
PY - 2017
PB - Bentham Science Publishers Ltd.
SP - 10.2174/9781681084879117040001
AU -
, T. (2017). Preface. doi:10.2174/9781681084879117040001
“Preface.” (2017), Page: i-i