سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Interference with Pharmacological Agents to Resistant Hypertension in Chronic Kidney Disease

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-56827-0_14

صفحه : 219-231

سال انتشار : 2017

نویسنده : Mikail Yarlioglues

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-56827-0_14},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_14},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-56827-0_14},
  author = {Mikail Yarlioglues},
  title = {Interference with Pharmacological Agents to Resistant Hypertension in Chronic Kidney Disease}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-56827-0_14
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_14
TI - Interference with Pharmacological Agents to Resistant Hypertension in Chronic Kidney Disease
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-56827-0_14
AU -Mikail Yarlioglues
Mikail Yarlioglues, T. (2017). Interference with Pharmacological Agents to Resistant Hypertension in Chronic Kidney Disease. doi:10.1007/978-3-319-56827-0_14
“Interference with Pharmacological Agents to Resistant Hypertension in Chronic Kidney Disease.” (2017) - Author: Mikail Yarlioglues, Page: 219-231