سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Resistant Hypertension in Elderly People with Chronic Kidney Disease

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-56827-0_12

صفحه : 183-193

سال انتشار : 2017

نویسنده : Raúl Fernández-Prado, Esmeralda Castillo-Rodríguez, Alberto Ortiz

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-56827-0_12},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_12},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-56827-0_12},
  author = {Raúl Fernández-Prado, Esmeralda Castillo-Rodríguez, Alberto Ortiz},
  title = {Resistant Hypertension in Elderly People with Chronic Kidney Disease}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-56827-0_12
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_12
TI - Resistant Hypertension in Elderly People with Chronic Kidney Disease
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-56827-0_12
AU -Raúl Fernández-Prado, Esmeralda Castillo-Rodríguez, Alberto Ortiz
Raúl Fernández-Prado, Esmeralda Castillo-Rodríguez, Alberto Ortiz, T. (2017). Resistant Hypertension in Elderly People with Chronic Kidney Disease. doi:10.1007/978-3-319-56827-0_12
“Resistant Hypertension in Elderly People with Chronic Kidney Disease.” (2017) - Author: Raúl Fernández-Prado, Esmeralda Castillo-Rodríguez, Alberto Ortiz, Page: 183-193