سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Presence of Sleep Disturbances Among Child Trauma Survivors: Comparison of Caregiver and Child Reports

ISSN کد : 1936-1521, 1936-153X

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1007/s40653-017-0198-0

سال انتشار : 2017

نویسنده : Rachel Wamser-Nanney, Rebecca E. Chesher

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1007/s40653-017-0198-0},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/s40653-017-0198-0},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Rachel Wamser-Nanney, Rebecca E. Chesher},
  title = {Presence of Sleep Disturbances Among Child Trauma Survivors: Comparison of Caregiver and Child Reports}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/s40653-017-0198-0
UR - http://dx.doi.org/10.1007/s40653-017-0198-0
TI - Presence of Sleep Disturbances Among Child Trauma Survivors: Comparison of Caregiver and Child Reports
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Rachel Wamser-Nanney, Rebecca E. Chesher
Rachel Wamser-Nanney, Rebecca E. Chesher, T. (2017). Presence of Sleep Disturbances Among Child Trauma Survivors: Comparison of Caregiver and Child Reports. doi:10.1007/s40653-017-0198-0
“Presence of Sleep Disturbances Among Child Trauma Survivors: Comparison of Caregiver and Child Reports.” (2017) - Author: Rachel Wamser-Nanney, Rebecca E. Chesher