سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Offering HOPE to Pediatric Oncology Patients Around the Globe

ISSN کد : 0276-2234

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/01.cot.0000527372.90652.21

صفحه : 48-49

سال انتشار : 2017

نویسنده : David Poplack

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/01.cot.0000527372.90652.21},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/01.cot.0000527372.90652.21},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/01.cot.0000527372.90652.21},
  author = {David Poplack},
  title = {Offering HOPE to Pediatric Oncology Patients Around the Globe}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/01.cot.0000527372.90652.21
UR - http://dx.doi.org/10.1097/01.cot.0000527372.90652.21
TI - Offering HOPE to Pediatric Oncology Patients Around the Globe
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/01.cot.0000527372.90652.21
AU -David Poplack
David Poplack, T. (2017). Offering HOPE to Pediatric Oncology Patients Around the Globe. doi:10.1097/01.cot.0000527372.90652.21
“Offering HOPE to Pediatric Oncology Patients Around the Globe.” (2017) - Author: David Poplack, Page: 48-49