سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Apparent Treatment-Resistant Hypertension and Chronic Kidney Disease: Another Cardiovascular–Renal Syndrome?

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-56827-0_3

صفحه : 25-38

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ferruh Artunc

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-56827-0_3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_3},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-56827-0_3},
  author = {Ferruh Artunc},
  title = {Apparent Treatment-Resistant Hypertension and Chronic Kidney Disease: Another Cardiovascular–Renal Syndrome?}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-56827-0_3
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_3
TI - Apparent Treatment-Resistant Hypertension and Chronic Kidney Disease: Another Cardiovascular–Renal Syndrome?
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-56827-0_3
AU -Ferruh Artunc
Ferruh Artunc, T. (2017). Apparent Treatment-Resistant Hypertension and Chronic Kidney Disease: Another Cardiovascular–Renal Syndrome?. doi:10.1007/978-3-319-56827-0_3
“Apparent Treatment-Resistant Hypertension and Chronic Kidney Disease: Another Cardiovascular–Renal Syndrome?.” (2017) - Author: Ferruh Artunc, Page: 25-38