سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Endocrine Testing for Reproductive Conditions in Horses

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781118922798.ch61

صفحه : 409-418

سال انتشار : 2017

نویسنده : Alan Conley, Barry Ball

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781118922798.ch61},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781118922798.ch61},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781118922798.ch61},
  author = {Alan Conley, Barry Ball},
  title = {Endocrine Testing for Reproductive Conditions in Horses}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781118922798.ch61
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781118922798.ch61
TI - Endocrine Testing for Reproductive Conditions in Horses
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781118922798.ch61
AU -Alan Conley, Barry Ball
Alan Conley, Barry Ball, T. (2017). Endocrine Testing for Reproductive Conditions in Horses. doi:10.1002/9781118922798.ch61
“Endocrine Testing for Reproductive Conditions in Horses.” (2017) - Author: Alan Conley, Barry Ball, Page: 409-418