سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : The Importance of Ambulatory and Home Monitoring Blood Pressure in Resistant Hypertension Associated with Chronic Kidney Disease

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-56827-0_4

صفحه : 39-58

سال انتشار : 2017

نویسنده : Silvio Borrelli, Luca De Nicola, Giuseppe Conte, Roberto Minutolo

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-56827-0_4},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_4},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-56827-0_4},
  author = {Silvio Borrelli, Luca De Nicola, Giuseppe Conte, Roberto Minutolo},
  title = {The Importance of Ambulatory and Home Monitoring Blood Pressure in Resistant Hypertension Associated with Chronic Kidney Disease}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-56827-0_4
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_4
TI - The Importance of Ambulatory and Home Monitoring Blood Pressure in Resistant Hypertension Associated with Chronic Kidney Disease
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-56827-0_4
AU -Silvio Borrelli, Luca De Nicola, Giuseppe Conte, Roberto Minutolo
Silvio Borrelli, Luca De Nicola, Giuseppe Conte, Roberto Minutolo, T. (2017). The Importance of Ambulatory and Home Monitoring Blood Pressure in Resistant Hypertension Associated with Chronic Kidney Disease. doi:10.1007/978-3-319-56827-0_4
“The Importance of Ambulatory and Home Monitoring Blood Pressure in Resistant Hypertension Associated with Chronic Kidney Disease.” (2017) - Author: Silvio Borrelli, Luca De Nicola, Giuseppe Conte, Roberto Minutolo, Page: 39-58