سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Evaluation of chronic toxicity of the pirimiphos-methyl for ​Hydra attenuata

ناشر : Galoa

DOI کد :

10.19146/pibic-2017-79233

سال انتشار : 2017

نویسنده : Vitoria de Almeida Vergara Hidalgo, GISELA DE ARAGAO UMBUZEIRO

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.19146/pibic-2017-79233},
  url = {http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-79233},
  year = 2017,
  publisher = {Galoa},
  pages = {},
  author = {Vitoria de Almeida Vergara Hidalgo, GISELA DE ARAGAO UMBUZEIRO},
  title = {Evaluation of chronic toxicity of the pirimiphos-methyl for ​Hydra attenuata}
}
TY - DATA
DO - 10.19146/pibic-2017-79233
UR - http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-79233
TI - Evaluation of chronic toxicity of the pirimiphos-methyl for ​Hydra attenuata
PY - 2017
PB - Galoa
SP - 
AU -Vitoria de Almeida Vergara Hidalgo, GISELA DE ARAGAO UMBUZEIRO
Vitoria de Almeida Vergara Hidalgo, GISELA DE ARAGAO UMBUZEIRO, T. (2017). Evaluation of chronic toxicity of the pirimiphos-methyl for ​Hydra attenuata. doi:10.19146/pibic-2017-79233
“Evaluation of chronic toxicity of the pirimiphos-methyl for ​Hydra attenuata.” (2017) - Author: Vitoria de Almeida Vergara Hidalgo, GISELA DE ARAGAO UMBUZEIRO