سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Pro: Antegrade/Retrograde Cerebral Perfusion Should Be Used During Major Aortic Surgery With Deep Hypothermic Circulatory Arrest

ISSN کد : 1053-0770

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1053/j.jvca.2016.09.011

صفحه : 1902-1904

سال انتشار : 2017

نویسنده : Nicoleta Stoicea, Sergio D. Bergese, Nicholas Joseph, Sujatha Bhandary, Michael Essandoh

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1053/j.jvca.2016.09.011},
  url = {http://dx.doi.org/10.1053/j.jvca.2016.09.011},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1053/j.jvca.2016.09.011},
  author = {Nicoleta Stoicea, Sergio D. Bergese, Nicholas Joseph, Sujatha Bhandary, Michael Essandoh},
  title = {Pro: Antegrade/Retrograde Cerebral Perfusion Should Be Used During Major Aortic Surgery With Deep Hypothermic Circulatory Arrest}
}
TY - DATA
DO - 10.1053/j.jvca.2016.09.011
UR - http://dx.doi.org/10.1053/j.jvca.2016.09.011
TI - Pro: Antegrade/Retrograde Cerebral Perfusion Should Be Used During Major Aortic Surgery With Deep Hypothermic Circulatory Arrest
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1053/j.jvca.2016.09.011
AU -Nicoleta Stoicea, Sergio D. Bergese, Nicholas Joseph, Sujatha Bhandary, Michael Essandoh
Nicoleta Stoicea, Sergio D. Bergese, Nicholas Joseph, Sujatha Bhandary, Michael Essandoh, T. (2017). Pro: Antegrade/Retrograde Cerebral Perfusion Should Be Used During Major Aortic Surgery With Deep Hypothermic Circulatory Arrest. doi:10.1053/j.jvca.2016.09.011
“Pro: Antegrade/Retrograde Cerebral Perfusion Should Be Used During Major Aortic Surgery With Deep Hypothermic Circulatory Arrest.” (2017) - Author: Nicoleta Stoicea, Sergio D. Bergese, Nicholas Joseph, Sujatha Bhandary, Michael Essandoh, Page: 1902-1904