سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Enzymatic Activity of Candida spp. from Oral Cavity and Urine in Children with Nephrotic Syndrome

ISSN کد : 0065-2598, 2214-8019

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/5584_2017_46

صفحه : 63-70

سال انتشار : 2017

نویسنده : Dorota Olczak-Kowalczyk, Maria Roszkowska-Blaim, Maria Dąbkowska, Ewa Swoboda-Kopeć, Dariusz Gozdowski, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Urszula Demkow, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/5584_2017_46},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/5584_2017_46},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/5584_2017_46},
  author = {Dorota Olczak-Kowalczyk, Maria Roszkowska-Blaim, Maria Dąbkowska, Ewa Swoboda-Kopeć, Dariusz Gozdowski, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Urszula Demkow, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska},
  title = {Enzymatic Activity of Candida spp. from Oral Cavity and Urine in Children with Nephrotic Syndrome}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/5584_2017_46
UR - http://dx.doi.org/10.1007/5584_2017_46
TI - Enzymatic Activity of Candida spp. from Oral Cavity and Urine in Children with Nephrotic Syndrome
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/5584_2017_46
AU -Dorota Olczak-Kowalczyk, Maria Roszkowska-Blaim, Maria Dąbkowska, Ewa Swoboda-Kopeć, Dariusz Gozdowski, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Urszula Demkow, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Dorota Olczak-Kowalczyk, Maria Roszkowska-Blaim, Maria Dąbkowska, Ewa Swoboda-Kopeć, Dariusz Gozdowski, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Urszula Demkow, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, T. (2017). Enzymatic Activity of Candida spp. from Oral Cavity and Urine in Children with Nephrotic Syndrome. doi:10.1007/5584_2017_46
“Enzymatic Activity of Candida spp. from Oral Cavity and Urine in Children with Nephrotic Syndrome.” (2017) - Author: Dorota Olczak-Kowalczyk, Maria Roszkowska-Blaim, Maria Dąbkowska, Ewa Swoboda-Kopeć, Dariusz Gozdowski, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Urszula Demkow, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Page: 63-70