سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Racial/ethnic disparities: need more work!

ISSN کد : 0006-4971, 1528-0020

ناشر : American Society of Hematology

DOI کد :

10.1182/blood-2017-08-798546

صفحه : 1685-1686

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ola Landgren

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1182/blood-2017-08-798546},
  url = {http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-08-798546},
  year = 2017,
  publisher = {American Society of Hematology},
  pages = {10.1182/blood-2017-08-798546},
  author = {Ola Landgren},
  title = {Racial/ethnic disparities: need more work!}
}
TY - DATA
DO - 10.1182/blood-2017-08-798546
UR - http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-08-798546
TI - Racial/ethnic disparities: need more work!
PY - 2017
PB - American Society of Hematology
SP - 10.1182/blood-2017-08-798546
AU -Ola Landgren
Ola Landgren, T. (2017). Racial/ethnic disparities: need more work!. doi:10.1182/blood-2017-08-798546
“Racial/ethnic disparities: need more work!.” (2017) - Author: Ola Landgren, Page: 1685-1686