سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : RUNX1 in T-ALL: tumor suppressive or oncogenic?

ISSN کد : 0006-4971, 1528-0020

ناشر : American Society of Hematology

DOI کد :

10.1182/blood-2017-08-802181

صفحه : 1686-1688

سال انتشار : 2017

نویسنده : Takaomi Sanda

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1182/blood-2017-08-802181},
  url = {http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-08-802181},
  year = 2017,
  publisher = {American Society of Hematology},
  pages = {10.1182/blood-2017-08-802181},
  author = {Takaomi Sanda},
  title = {RUNX1 in T-ALL: tumor suppressive or oncogenic?}
}
TY - DATA
DO - 10.1182/blood-2017-08-802181
UR - http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-08-802181
TI - RUNX1 in T-ALL: tumor suppressive or oncogenic?
PY - 2017
PB - American Society of Hematology
SP - 10.1182/blood-2017-08-802181
AU -Takaomi Sanda
Takaomi Sanda, T. (2017). RUNX1 in T-ALL: tumor suppressive or oncogenic?. doi:10.1182/blood-2017-08-802181
“RUNX1 in T-ALL: tumor suppressive or oncogenic?.” (2017) - Author: Takaomi Sanda, Page: 1686-1688