سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Lymphoma “benchmark” or “bench-smudge”?

ISSN کد : 0006-4971, 1528-0020

ناشر : American Society of Hematology

DOI کد :

10.1182/blood-2017-08-800730

صفحه : 1778-1779

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sarah C. Rutherford, John P. Leonard

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1182/blood-2017-08-800730},
  url = {http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-08-800730},
  year = 2017,
  publisher = {American Society of Hematology},
  pages = {10.1182/blood-2017-08-800730},
  author = {Sarah C. Rutherford, John P. Leonard},
  title = {Lymphoma “benchmark” or “bench-smudge”?}
}
TY - DATA
DO - 10.1182/blood-2017-08-800730
UR - http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-08-800730
TI - Lymphoma “benchmark” or “bench-smudge”?
PY - 2017
PB - American Society of Hematology
SP - 10.1182/blood-2017-08-800730
AU -Sarah C. Rutherford, John P. Leonard
Sarah C. Rutherford, John P. Leonard, T. (2017). Lymphoma “benchmark” or “bench-smudge”?. doi:10.1182/blood-2017-08-800730
“Lymphoma “benchmark” or “bench-smudge”?.” (2017) - Author: Sarah C. Rutherford, John P. Leonard, Page: 1778-1779