سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Complex Case: Rotational Atherectomy Involving the Left Main Coronary Artery

ISSN کد : 2522-5189, 2522-5197

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-60490-9_9

صفحه : 53-61

سال انتشار : 2017

نویسنده : Bradley D. Stauber, Reginald I. Low, Gagan D. Singh

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-60490-9_9},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-60490-9_9},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-60490-9_9},
  author = {Bradley D. Stauber, Reginald I. Low, Gagan D. Singh},
  title = {Complex Case: Rotational Atherectomy Involving the Left Main Coronary Artery}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-60490-9_9
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-60490-9_9
TI - Complex Case: Rotational Atherectomy Involving the Left Main Coronary Artery
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-60490-9_9
AU -Bradley D. Stauber, Reginald I. Low, Gagan D. Singh
Bradley D. Stauber, Reginald I. Low, Gagan D. Singh, T. (2017). Complex Case: Rotational Atherectomy Involving the Left Main Coronary Artery. doi:10.1007/978-3-319-60490-9_9
“Complex Case: Rotational Atherectomy Involving the Left Main Coronary Artery.” (2017) - Author: Bradley D. Stauber, Reginald I. Low, Gagan D. Singh, Page: 53-61