سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Marginal peri-implant bone loss associated with two implant macrostructures: a prospective symmetrical split mouth study

ISSN کد : 0905-7161

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1111/clr.297_13042

صفحه : 298-298

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1111/clr.297_13042},
  url = {http://dx.doi.org/10.1111/clr.297_13042},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {10.1111/clr.297_13042},
  author = {},
  title = {Marginal peri-implant bone loss associated with two implant macrostructures: a prospective symmetrical split mouth study}
}
TY - DATA
DO - 10.1111/clr.297_13042
UR - http://dx.doi.org/10.1111/clr.297_13042
TI - Marginal peri-implant bone loss associated with two implant macrostructures: a prospective symmetrical split mouth study
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 10.1111/clr.297_13042
AU -
, T. (2017). Marginal peri-implant bone loss associated with two implant macrostructures: a prospective symmetrical split mouth study. doi:10.1111/clr.297_13042
“Marginal peri-implant bone loss associated with two implant macrostructures: a prospective symmetrical split mouth study.” (2017), Page: 298-298