سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Avaliação dos efeitos da dapaglifozina sobre o metabolismo de carboidratos e lipídios em pacientes portadores de pré-diabetes ou diabetes mellitus tipo 2

ناشر : Galoa

DOI کد :

10.19146/pibic-2017-79188

سال انتشار : 2017

نویسنده : LEONARDO STAFFA, ELIANA COTTA DE FARIA, Alexandre José Faria Carrilho

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.19146/pibic-2017-79188},
  url = {http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-79188},
  year = 2017,
  publisher = {Galoa},
  pages = {},
  author = {LEONARDO STAFFA, ELIANA COTTA DE FARIA, Alexandre José Faria Carrilho},
  title = {Avaliação dos efeitos da dapaglifozina sobre o metabolismo de carboidratos e lipídios em pacientes portadores de pré-diabetes ou diabetes mellitus tipo 2}
}
TY - DATA
DO - 10.19146/pibic-2017-79188
UR - http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-79188
TI - Avaliação dos efeitos da dapaglifozina sobre o metabolismo de carboidratos e lipídios em pacientes portadores de pré-diabetes ou diabetes mellitus tipo 2
PY - 2017
PB - Galoa
SP - 
AU -LEONARDO STAFFA, ELIANA COTTA DE FARIA, Alexandre José Faria Carrilho
LEONARDO STAFFA, ELIANA COTTA DE FARIA, Alexandre José Faria Carrilho, T. (2017). Avaliação dos efeitos da dapaglifozina sobre o metabolismo de carboidratos e lipídios em pacientes portadores de pré-diabetes ou diabetes mellitus tipo 2. doi:10.19146/pibic-2017-79188
“Avaliação dos efeitos da dapaglifozina sobre o metabolismo de carboidratos e lipídios em pacientes portadores de pré-diabetes ou diabetes mellitus tipo 2.” (2017) - Author: LEONARDO STAFFA, ELIANA COTTA DE FARIA, Alexandre José Faria Carrilho