سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Engineering implant surfaces by hyaluronan to control peri implant tissue response: in vitro, animal and clinical testing

ISSN کد : 0905-7161

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1111/clr.59_13042

صفحه : 60-60

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1111/clr.59_13042},
  url = {http://dx.doi.org/10.1111/clr.59_13042},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {10.1111/clr.59_13042},
  author = {},
  title = {Engineering implant surfaces by hyaluronan to control peri implant tissue response: in vitro, animal and clinical testing}
}
TY - DATA
DO - 10.1111/clr.59_13042
UR - http://dx.doi.org/10.1111/clr.59_13042
TI - Engineering implant surfaces by hyaluronan to control peri implant tissue response: in vitro, animal and clinical testing
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 10.1111/clr.59_13042
AU -
, T. (2017). Engineering implant surfaces by hyaluronan to control peri implant tissue response: in vitro, animal and clinical testing. doi:10.1111/clr.59_13042
“Engineering implant surfaces by hyaluronan to control peri implant tissue response: in vitro, animal and clinical testing.” (2017), Page: 60-60