سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Sebaceous-immunobiology is orchestrated by sebum lipids

ISSN کد : 1938-1980

ناشر : Informa UK Limited

DOI کد :

10.1080/19381980.2017.1375636

صفحه : e1375636

سال انتشار : 2017

نویسنده : Marianna Lovászi, Andrea Szegedi, Christos C. Zouboulis, Dániel Törőcsik

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1080/19381980.2017.1375636},
  url = {http://dx.doi.org/10.1080/19381980.2017.1375636},
  year = 2017,
  publisher = {Informa UK Limited},
  pages = {10.1080/19381980.2017.1375636},
  author = {Marianna Lovászi, Andrea Szegedi, Christos C. Zouboulis, Dániel Törőcsik},
  title = {Sebaceous-immunobiology is orchestrated by sebum lipids}
}
TY - DATA
DO - 10.1080/19381980.2017.1375636
UR - http://dx.doi.org/10.1080/19381980.2017.1375636
TI - Sebaceous-immunobiology is orchestrated by sebum lipids
PY - 2017
PB - Informa UK Limited
SP - 10.1080/19381980.2017.1375636
AU -Marianna Lovászi, Andrea Szegedi, Christos C. Zouboulis, Dániel Törőcsik
Marianna Lovászi, Andrea Szegedi, Christos C. Zouboulis, Dániel Törőcsik, T. (2017). Sebaceous-immunobiology is orchestrated by sebum lipids. doi:10.1080/19381980.2017.1375636
“Sebaceous-immunobiology is orchestrated by sebum lipids.” (2017) - Author: Marianna Lovászi, Andrea Szegedi, Christos C. Zouboulis, Dániel Törőcsik, Page: e1375636