سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Correction to: Cozzolino et al., Ovarian stimulation under the effect of isotretinoin

ISSN کد : 0951-3590, 1473-0766

ناشر : Informa UK Limited

DOI کد :

10.1080/09513590.2017.1386855

صفحه : 1-1

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1080/09513590.2017.1386855},
  url = {http://dx.doi.org/10.1080/09513590.2017.1386855},
  year = 2017,
  publisher = {Informa UK Limited},
  pages = {10.1080/09513590.2017.1386855},
  author = {},
  title = {Correction to: Cozzolino et al., Ovarian stimulation under the effect of isotretinoin}
}
TY - DATA
DO - 10.1080/09513590.2017.1386855
UR - http://dx.doi.org/10.1080/09513590.2017.1386855
TI - Correction to: Cozzolino et al., Ovarian stimulation under the effect of isotretinoin
PY - 2017
PB - Informa UK Limited
SP - 10.1080/09513590.2017.1386855
AU -
, T. (2017). Correction to: Cozzolino et al., Ovarian stimulation under the effect of isotretinoin. doi:10.1080/09513590.2017.1386855
“Correction to: Cozzolino et al., Ovarian stimulation under the effect of isotretinoin.” (2017), Page: 1-1