سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Role of Exercise Testing in Hypertrophic Cardiomyopathy

ISSN کد : 1936-878X

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jcmg.2017.07.016

صفحه : 1374-1386

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ethan J. Rowin, Barry J. Maron, Iacopo Olivotto, Martin S. Maron

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jcmg.2017.07.016},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jcmg.2017.07.016},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/j.jcmg.2017.07.016},
  author = {Ethan J. Rowin, Barry J. Maron, Iacopo Olivotto, Martin S. Maron},
  title = {Role of Exercise Testing in Hypertrophic Cardiomyopathy}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jcmg.2017.07.016
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jcmg.2017.07.016
TI - Role of Exercise Testing in Hypertrophic Cardiomyopathy
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/j.jcmg.2017.07.016
AU -Ethan J. Rowin, Barry J. Maron, Iacopo Olivotto, Martin S. Maron
Ethan J. Rowin, Barry J. Maron, Iacopo Olivotto, Martin S. Maron, T. (2017). Role of Exercise Testing in Hypertrophic Cardiomyopathy. doi:10.1016/j.jcmg.2017.07.016
“Role of Exercise Testing in Hypertrophic Cardiomyopathy.” (2017) - Author: Ethan J. Rowin, Barry J. Maron, Iacopo Olivotto, Martin S. Maron, Page: 1374-1386