سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Exploring the Ineffable in Women’s Experiences of Relationality with their Stored IVF Embryos

ISSN کد : 1357-034X, 1460-3632

ناشر : SAGE Publications

DOI کد :

10.1177/1357034x17733523

صفحه : 1357034X1773352

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jenni Millbank

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1177/1357034x17733523},
  url = {http://dx.doi.org/10.1177/1357034x17733523},
  year = 2017,
  publisher = {SAGE Publications},
  pages = {10.1177/1357034x17733523},
  author = {Jenni Millbank},
  title = {Exploring the Ineffable in Women’s Experiences of Relationality with their Stored IVF Embryos}
}
TY - DATA
DO - 10.1177/1357034x17733523
UR - http://dx.doi.org/10.1177/1357034x17733523
TI - Exploring the Ineffable in Women’s Experiences of Relationality with their Stored IVF Embryos
PY - 2017
PB - SAGE Publications
SP - 10.1177/1357034x17733523
AU -Jenni Millbank
Jenni Millbank, T. (2017). Exploring the Ineffable in Women’s Experiences of Relationality with their Stored IVF Embryos. doi:10.1177/1357034x17733523
“Exploring the Ineffable in Women’s Experiences of Relationality with their Stored IVF Embryos.” (2017) - Author: Jenni Millbank, Page: 1357034X1773352