سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : 3D level set method for blastomere segmentation of preimplantation embryos in fluorescence microscopy images

ISSN کد : 0932-8092, 1432-1769

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1007/s00138-017-0880-0

سال انتشار : 2017

نویسنده : Andrey Grushnikov, Ritsuya Niwayama, Takeo Kanade, Yasushi Yagi

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1007/s00138-017-0880-0},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/s00138-017-0880-0},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Andrey Grushnikov, Ritsuya Niwayama, Takeo Kanade, Yasushi Yagi},
  title = {3D level set method for blastomere segmentation of preimplantation embryos in fluorescence microscopy images}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/s00138-017-0880-0
UR - http://dx.doi.org/10.1007/s00138-017-0880-0
TI - 3D level set method for blastomere segmentation of preimplantation embryos in fluorescence microscopy images
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Andrey Grushnikov, Ritsuya Niwayama, Takeo Kanade, Yasushi Yagi
Andrey Grushnikov, Ritsuya Niwayama, Takeo Kanade, Yasushi Yagi, T. (2017). 3D level set method for blastomere segmentation of preimplantation embryos in fluorescence microscopy images. doi:10.1007/s00138-017-0880-0
“3D level set method for blastomere segmentation of preimplantation embryos in fluorescence microscopy images.” (2017) - Author: Andrey Grushnikov, Ritsuya Niwayama, Takeo Kanade, Yasushi Yagi